Dne 1.9.2001 nabyl účinnosti zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem a k výkonu exekuční a další činnosti.
Stát tak své pravomoci ve věcech výkonu rozhodnutí přenesl na exekutory.

Ve státech, kde byl institut soudních exekutorů již zaveden, je statisticky evidována vyšší efektivnost vymáhání pohledávek a to v průměru až 70%. Dalším efektem je snížení počtu případů , kdy jsou pohledávky vymáhány nezákonným způsobem. Zřízením exekutorského úřadu tak dojde k rychlému a účinnému vymožení soudem, případně i jiným orgánem přiznaných peněžitých či nepeněžitých plnění a nebude nutné, tak, jako doposud, čekat i několik let na soudní výkon rozhodnutí pomocí obecných soudů v České republice. Lze předpokládat,že exekuce prostřednictvím soudního exekutora bude trvat podstatně kratší dobu. Exekutorský úřad zahájil činnost dne 1.října 2001.

Exekuční řízení lze zahájit na návrh, ve kterém je nutné označit toho soudního exekutora, který má být pověřen provedení exekuce. Řízení je poté zahájeno dnem, kdy tento návrh došel exekutorovi nebo příslušnému exekučnímu soudu. Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora označeného v návrhu do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Exekuce je soudem nařízena, aniž by soud stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena. Způsob provedení již stanoví pověřený soudní exekutor.

Zákon pamatuje i na již zahájená řízení před účinností zákona č. 120/2001 Sb. a to tak, že jestliže pohledávka oprávněného nebyla zcela uspokojena, může oprávněný se souhlasem soudu podat návrh na nařízení exekuce podle tohoto zákona.
Nemalou výhodou nové právní úpravy je i to, že v rámci tzv.další činnosti může exekutor sepisovat exekutorské zápisy osvědčující skutkové děje, ale také o dohodách, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby byla provedena exekuce, jestliže povinnost nebude řádně a včas splněna, tzv. exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti. V čem tedy lze zejména spatřovat zásadní změny upravené exekučním řádem ?

1) V rychlosti, univerzálnosti a reálné šanci získat pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím či exekutorským zápisem. Exekutor, kterému došel návrh na nařízení exekuce, je povinen do 15 dnů postoupit tento návrh soudu a požádat ho o pověření k provedení exekuce; soud je povinen pověřit exekutora taktéž do 15 dnů. Exekutor na základě průběžně zjišťovaných informací volí operativně způsoby exekuce formou vydávání exekučních příkazů.

2) Vydáním usnesení o nařízení exekuce nastupuje tzv. generální inhibitorium, tzv.všeobecná právní blokace majetku povinného. Právní úkony, kterými by povinný nakládal se svým majetkem, jsou ze zákona neplatné.

3) Exekutor má proti soudu výrazně vyšší pravomoci při zjišťování majetku povinného vůči třetím osobám (např. je prolomena mlčenlivost finančních úřadů apod.)

4) Možnost nahrazení soudního rozhodnutí exekutorským zápisem o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku (např.půjčku, úvěr) či jiný nárok druhého účastníka. Tento exekutorský zápis je potom exekučním titulem nahrazujícím soudní rozhodnutí ve věci a je podkladem pro provedení exekuce bez nutné přímé účasti soudu jak v řízení nalézacím, tak vykonávacím. Na základě uvedeného bude možné vynutit svoje pohledávky a vyhnout se zdlouhavému soudnímu řízení.

5) V případě existujících či předpokládaných sporů exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu,stav nemovitosti, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem či jiným státním orgánem. Tento zápis potom jako veřejná listina je zásadním důkazním prostředkem.